Obchodní podmínky

Provozovatel, prodávající obchodu www.hape.cz Josef Císař, HaPe sport
Sídlo provozovny Štefánikova 38, 612 00  Brno
Oprávnění Živnostenský úřad města Brna, č.j. 04/11466/01/1
  IČ: 42681456, DIČ: CZ6605210843, plátce DPH
Kontakt tel.: +420 541 214 149, +420 724 784 580, e-mail: eshop@hape.cz
Fakturační údaje č.ú. 204177 / 0300 ČSOB a.s.
IBAN CZ70 0300 0000 0000 0020 4177
BIC CEKOCZPP

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO
  • Josef Císař, adresa sídla: Štefánikova 107/38, 612 00 Brno – Ponava, IČ: 426 81 456, telefonní číslo: 541 214 149 dostupné v pracovních dnech od 11:00 do 18:00 hodin, adresa pro doručování elektronické pošty: info@hape.cz.
  • Prodávající je fyzická osoba provozující živnost na základě živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeným Magistrátem města Brna.
  • Prodávající je vlastníkem a provozovatelem internetového obchodu (e-shopu) na internetových stránkách www.hape.cz.

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané za použití elektronických prostředků komunikace na dálku mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím nebo spotřebitelem na straně druhé a určují část obsahu takto uzavírané kupní smlouvy.
  • Aktuální znění obchodních podmínek je poskytováno kupujícímu a spotřebiteli v textové podobě jejich umístěním na webových stránkách hape.cz.
  • Obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží nabízeného ke koupi v e-shopu na webových stránkách www.hape.cz.
  • Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nebo spotřebitelem, které nejsou upraveny kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely kupní smlouvy a obchodních podmínek se rozumí:

 1. prodávajícím Josef Císař, IČ: 426 81 456, který v souvislosti se svou vlastní podnikatelskou činností uzavírá kupní smlouvy za použití elektronických prostředků komunikace na dálku s částí obsahu kupní smlouvy určeným odkazem na tyto obchodní podmínky,
 2. spotřebitelem každý člověk, který jako kupující mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu za použití elektronických prostředků komunikace na dálku s prodávajícím nebo s ním jinak jedná,
 3. kupujícím podnikatel, který jako kupující v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu za použití elektronických prostředků komunikace na dálku s prodávajícím nebo s ním jinak jedná,
 4. uživatelem každá osoba, která navštíví webové stránky www.hape.cz,
 5. zbožím zboží nabízené ke koupi na webových stránkách www.hape.cz,
 6. objednávkovým formulářem objednávka s předepsanými údaji, umístněná na webových stránkách www.hape.cz,
 7. kupní smlouvou smlouva uzavřená za použití elektronických prostředků komunikace na dálku, označovaná v textu obchodních podmínek také jako smlouva,
 8. obchodními podmínkami tyto obchodní podmínky.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ
  • Přístup na webové stránky hape.cz, odeslání nebo přijetí objednávky mohou být podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatelů z důvodů nezbytných a potřebných pro jednání o uzavření kupní smlouvy.
  • Uživatel je seznámen s potřebnými informacemi a sděleními, které se týkají zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem na internetovém obchodu, v textu „ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“.

 

 1. ZBOŽÍ A JEHO CENA
  • Zboží nabízené ke koupi je v e-shopu na webových stránkách hape.cz označeno a vyobrazeno; současně je uvedený popis jeho hlavních vlastností a cena.
  • Prodávající činí nabídku na koupi zboží na webových stránkách s výhradou vyčerpání skladových zásob takto nabízeného zboží nebo jeho dostupnosti u dodavatele, není-li nabízené zboží dostupné skladem.
  • U každého zboží je cena uváděna vždy spolu s veškerými daněmi a poplatky. Za podmínek stanovených uzavřenou kupní smlouvou a obchodními podmínkami bude prodávající účtovat nad rámec ceny zboží náklady za jeho doručení a náklady za způsob platby.
  • Cenou zboží se rozumí cena uvedená u zboží v době jeho objednání. Prodávající si vyhrazuje právo v potvrzení objednávky cenu zboží jednostranně změnit, a to v návaznosti na změny cen ze strany dodavatelů dodávajících zboží prodávajícímu.

 

 1. KUPNÍ SMLOUVA
  • Zboží umístněné na e-shopu na webových hape.cz je nabídkou prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.
  • Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí řádně vyplněná objednávka s veškerými předepsanými údaji odeslaná prodávajícímu na adresu pro doručování elektronické pošty: info@cz.
  • Za návrh na uzavření kupní smlouvy se nepovažuje objednávka, ve které nebyly vyplněny veškeré předepsané údaje nebo do jejíž podoby či předepsaných údajů byly provedeny jakékoliv zásahy.
  • Odesláním řádně vyplněné objednávky na adresu prodávajícího uvedenou pro doručování elektronické pošty uživatel současně potvrzuje, že před odesláním vyplněné objednávky mu byly poskytnuty „ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ a tyto obchodní podmínky v textových podobách na webových stránkách hape.cz a že jejich texty bez výhrad akceptoval.
  • Návrh na uzavření kupní smlouvy je v případě jeho včasného přijetí (akceptace) neodvolatelný až do doby dodání objednaného zboží, nestanoví-li obchodní podmínky jinak.
  • Prodávající je povinen neprodleně po obdržení řádně vyplněné objednávky potvrdit její obdržení, a to formou automaticky zaslaného e-mailu s číslem objednávky. Potvrzení obdržení objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky prodávajícím.
  • Návrh na uzavření kupní smlouvy je přijat, projeví-li prodávající s objednávkou včas vůči kupujícímu nebo spotřebiteli souhlas doručený na adresu pro doručování elektronické pošty uvedenou v objednávce. Včasným projevem souhlasu se rozumí jeho doručení nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky.
  • Kupní smlouva mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím nebo spotřebitelem na straně druhé je uzavřena okamžikem včasného doručení projevu souhlasu s objednávkou. Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím nebo spotřebitelem vzájemná práva a povinnosti, které jsou upraveny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
  • Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku zejména v případech, kdy uživatel:
 1. porušil obchodní podmínky,
 2. pokusil se narušit nebo narušil bezpečnost webových stránek hape.cz,
 3. při komunikaci užívá identitu cizí nebo neexistující osoby,
 4. v objednávce nevyplnil veškeré předepsané údaje,
 5. odeslal objednávku pozměněnou v jejím vzhledu nebo předepsaných údajích.

V takovém případě bude uživatel informován o nepřijetí (neakceptaci) objednávky elektronicky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

 • Jednotlivé technické kroky na e-shopu na webových stránkách hape.cz vedoucí k uzavření smlouvy následují v pořadí 1 Nákupní košík – 2 Kontaktní údaje – 3 Doprava a platba – 4 Shrnutí – 5 Objednávka dokončena, kdy uživatel:
 1. vybere zboží ke koupi a kliknutím na ikonku „vložit do košíku“ vloží do nákupního košíku,
 2. kliknutím na ikonku „zobrazit košík“ má možnost zkontrolovat zboží vložené do košíku a kliknout na některou z ikonek „vrátit zpět do e-shopu“ (dojde k smazání všech položek zboží přidaných do košíku) nebo „objednat“,
 3. kliknutím na ikonku „objednat“ přejde uživatel na stránku „Kontaktní údaje“,
 4. po vyplnění kontaktních údajů přejde na stránku „Doprava a platba“, na které vybere jeden z nabízených způsobů dopravy a jeden způsob platby,
 5. po vyplnění údajů o způsobu dopravy a platby přejde na stránku „Shrnutí“, na které kliknutím na okýnko „četl/a jsem a souhlasím s obchodními podmínkami“ odsouhlasí, že se seznámil s obchodními podmínkami a následným kliknutím na ikonu „odeslat“ odešle dokončenou objednávku.
  • Uživatel má možnost zjistit chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky na stránce „Shrnutí“ před kliknutím na ikonku „dokončit“ kontrolou veškerých údajů uváděných v rámci souhrnu objednávky.
  • Uživatel má možnost změnit vstupní údaje nebo opravit chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky kliknutím na ikonku „vrátit zpět“, kdy popsaným způsobem se může vrátit postupně zpět na jednotlivé stránky s možností opravy nebo změny již vyplněných údajů.
  • Uzavřená kupní smlouva pozbývá platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány:
 6. odmítne-li spotřebitel dodané zboží bezdůvodně převzít,
 7. odstoupí-li spotřebitel od smlouvy z důvodů uvedených v obchodních podmínkách nebo z důvodů uvedených v zákoně,
 8. nebude-li prodávající moci dodat zboží v prodloužené lhůtě podle článku 8.3 obchodních podmínek.
  • Náklady spotřebitele na prostředky komunikace na dálku v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím se řídí smlouvou uzavřenou mezi spotřebitelem a poskytovatelem jeho internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to podle volby učiněné kupujícím v objednávkovém formuláři.
  • Kupující má právo zvolit některou z následujících možností úhrady objednaného zboží:
 2. platbou v hotovosti nebo kartou při osobním převzetí zboží,
 3. platbou předem převodem z účtu nebo
 4. platbou online přes platební bránu.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY
  • Lhůta pro expedici zboží skladem k jeho dodání činí 2 pracovní dny ode dne akceptace objednávky prodávajícím způsobem uvedeným v obchodních podmínkách.
  • Lhůta pro expedici zboží, které není skladem, je 7 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky prodávajícím způsobem uvedeným v obchodních podmínkách.
  • Lhůta pro dodání zboží je 12 pracovních dnů od přijetí objednávky. Tato lhůta může být ze strany prodávajícího prodloužena z důvodu nedostupnosti zboží nebo kapacit, o kterých je prodávající povinen kupujícího nebo spotřebitele neprodleně informovat. V takovém případě není dodavatel v prodlení se splněním svého závazku.

 

 1. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
  • Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží na kupujícího, který je spotřebitelem, přechází vždy okamžikem převzetí zboží.
  • Není-li kupující spotřebitelem a zboží mu je odesíláno předáním vybranému dopravci, umožní prodávající kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, přičemž v takovém případě přechází nebezpeční škody na zboží jeho předáním vybranému dopravci.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Zboží bude odevzdáno kupujícímu nebo spotřebiteli v ujednaném množství, jakosti a provedení vhodných pro obvyklý účel. Nebude-li mít zboží uvedené vlastnosti, je vadné.
  • Kupující nebo spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě, že na webových stránkách, v záručním listu, v připojeném návodu nebo na obalu zboží, je uvedena doba, po kterou lze zboží použít (záruční doba), odpovídá prodávající kupujícímu nebo spotřebiteli, že po záruční dobu bude mít zboží obvyklé vlastnosti a bude způsobilé k obvyklému použití. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo spotřebitelem.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu nebo spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu nebo spotřebiteli, že v době, kdy kupující nebo spotřebitel zboží převzal,
 2. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující nebo spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 3. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 5. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 10.3, může kupující nebo spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující nebo spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující nebo spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující nebo spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující nebo spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující nebo spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu nebo spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nebo spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující nebo spotřebitel vadu sám způsobil.
 • Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Oprava bude provedena ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím nebo spotřebitelem při zakoupení zboží. Uplatní-li kupující nebo spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu kupující v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 • Kupující nebo spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad.
 • Kupující nebo spotřebitel je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a po přesvědčení se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující nebo spotřebitel odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.
 • Prodávající je povinen vydat kupujícímu nebo spotřebiteli písemné potvrzení o uplatnění práva z vadného plnění (reklamaci), ve kterém uvede zejména datum reklamace, popis vady, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím nebo spotřebitelem, datum a způsob vyřízení reklamace nebo důvod odmítnutí reklamace a datum sepsání potvrzení s podpisem prodávajícího. O oprávněnosti reklamace rozhodne prodávající neprodleně a ve složitějších případech do tří pracovních dnů, do které se nezapočítává doba nezbytná pro odborné posouzení reklamované vady. Reklamace včetně odstranění reklamované vady musí být odstraněna nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění vady, nedohodne-li se prodávající s kupujícím nebo spotřebitelem na lhůtě delší. Po marném uplynutí lhůty k odstranění reklamované vady má kupující nebo spotřebitel právo volby jako při podstatném porušení smlouvy při vadném plnění, tj. právo
 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. na odstranění vady opravou zboží,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta k odstoupení běží ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím zmocněnou osobou.
  • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy odesláním vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy přístupného na webových stránkách prodávajícího hape.cz. V takovém případě prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  • Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Přitom má právo volby učinit tak prostřednictvím
 2. vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy odeslaného na adresu pro doručování elektronické pošty: info@cz,
 3. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách nebo
 4. e-mailu odeslaného na adresu pro doručování elektronické pošty: info@cz.
  • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel.
  • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen mu vrátit přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže odeslání zboží prodávajícímu.
  • Zvolil-li spotřebitel jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  • Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, http://www.coi.cz. 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Uzavřená smlouva bude uložena u prodávajícího v elektronické formě po dobu … let a prodávající k ní umožní spotřebiteli na požádání přístup.
  • V českém jazyce jsou vedena veškerá jednání o uzavření kupní smlouvy a je v něm uzavírána kupní smlouva. Rovněž texty objednávkového formuláře, formuláře pro odstoupení od smlouvy, obchodních podmínek a „ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ umístěné na webových stránkách hape.cz jsou poskytnuty v českém jazyce.
  • Prodávající má právo obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Pro konkrétní uzavřenou kupní smlouvu jsou platné vždy obchodní podmínky účinné ke dni jejího uzavření.
  • Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2022.