Ochrana osobních dat

Registrační údaje – osobní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail) jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi. Osobní údaje nejsou předávány k obchodním účelům třetím stranám. Osobní údaje jsou předány pouze dopravci pro účely doručení zásilky. Provozovatel Josef Císař, HaPe sport, Štefánikova 38, 612 00, Brno si dovoluje informovat své zákazníky o povinnostech při ochraně osobních údajů, které pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ze zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších změn a doplnění: Prodávající, prohlašuje, že informace, které jsou kupujícími sdělovány při nákupu zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.hape.cz, jsou vyžadovány pouze za účelem dostatečné identifikace kupujícího tak, aby mohlo dojít k řádnému a platnému obchodu a následně mohl být vystaven účetní doklad v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Informace poskytnuté kupujícími jsou shromažďovány a uchovávány pouze za účelem realizace dodávky zboží v souladu s požadavky kupujícího a také za účelem případné reklamace zboží. Rovněž je nutné vzít v úvahu, že prodávající musí splnit požadavky na povinnou evidenci a archivaci účetních dokladů, která pro něj vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Osoby, které u prodávajícího přicházejí do styku s informacemi poskytnutými kupujícími jsou ze zákona povinny o těchto informacích zachovávat mlčenlivost. A pokud není obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, nesmí je bez souhlasu těchto osob poskytnout třetím osobám. Tato povinnost jim trvá i poté co s prodávajícím přerušily spolupráci, ať již byly u prodávajícího zaměstnáni, nebo s ním jinak spolupracovaly a přišly do styku s utajovanými informacemi. Což v praxi znamená, že informace, které prodávající poskytl a které ho jednoznačně identifikují, například nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jiné obchodní společnosti za účelem jakéhokoliv obchodního využití. Firma Josef Císař, HaPe sport je si vědoma své zákonné povinnosti jí poskytnuté informace utajovat a chránit tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Každá osoba má také možnost, v souladu se zákonem, se u prodávajícího dotázat jaké informace jsou o ní uchovávány. Tato žádost může být zaslána písemně na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@hape.cz.